Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

İmzaya İtiraz Davasında Bilirkişi Ücretini Kim Öder?

5.496 görüntülenme
İmzaya İtiraz Davasında Bilirkişi Ücretini Kim Öder?

Alacağa istinaden açılan borca ve imzaya itiraz davasında imzanın borçluya ait olduğu yönündeki iddianın ispatı alacaklı tarafa ait olup, mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi ücretinin, verilen kesin süre içerisinde yatırılması gerekmektedir. “Delil ikamesi için avans” başlıklı HMK’nın 324. maddesinin birinci fıkrasında ise; “Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin sürede yatırmak zorundadır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler” hükmü düzenlendikten sonra, ikinci fıkrasında, tarafların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde delil ikamesinden vazgeçmiş sayılacakları öngörülmüştür.

HMK’nın “Harç ve Avans Ödemesi” başlıklı 120. maddesinin birinci fıkrası, harç ve avansların Bakanlıkça saptanacağı, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacağı, avansın yeterli olmadığının anlaşılması durumunda davacıya iki haftalık kesin süre verileceği düzenlenmiştir.

Alacağa istinaden imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile yetkili olan icra mahkemesine bildirmesi, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın kendisinin olduğu ve dolayısıyla icra takibinin yapılmasına bir mani olmadığı kabul edilmektedir. İmzaya itiraz davasında, imzanın borçluya ait olduğunu ispatlamakla yükümlü olan kişi senedi icra takibine koyan ve imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir.

Hukuk Genel Kurulunca da vurgulandığı üzere, imzaya itiraz halinde, imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfeti, imzanın borçluya ait olduğunu iddia eden alacaklıya aittir. O halde mahkemece, ispat yükünün alacaklı da olduğu gözetilerek HMK’nın 324. maddesi kapsamında delil avansının alacaklı tarafından yatırılması için işlem yapılması, sonucuna göre imza itirazı hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması isabetsizdir.

 

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14