Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girilmesi

544 görüntülenme
Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girilmesi

Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girilmesi

“…TCK 243. Maddede yer alan “Bilişim Sistemine Girme” suçunun meydana gelebilmesi için, kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Başka herhangi bir olgunun ve/veya vakıanın gerçekleşmesi gerekmeksizin, sadece sisteme rıza olmaksızın girilmesi ile bu suç işlenmiş olacaktır. Zira madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; sisteme, hukuka aykırı olarak girilmesi yeterli olup, verilerin kullanılmamasın önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.”

Sosyal medya; günümüz toplumu bakımından adeta bağımlılık seviyesinde kullanılıp, takip edilen, boyuta ve öneme ulaşmış durumdadır. Sosyal medya aktivitelerimizin artması, bizlerde yaratmış olduğu bağımlılık hissinin yanında, kişisel verilerimize ulaşımı ve bunların paylaşımını içselleştirmemize neden olmuştur. Bu nedenlerle de kişiler; söz konusu hesap ve sair dijital platformları tehdit unsuru olarak görmeksizin sosyal medya üzerindeki varlıklarını devam ettirebilmek adına, kişisel veri olarak adlandırılabilecek bilgilerini kullanmış oldukları dijital platformlarda paylaşmaktadırlar. Oysa neredeyse tüm kullanıcılar, gelişen teknoloji ile birlikte kişisel verilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve korunmasının büyük bir risk altında olduğu kolaylıkla öngörülebilmektedir.

Kişisel veri olarak da adlandırdığımız kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, cihaz kimlikleri, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri ve sair tüm verilere bilişim sistemlerine hukuka aykırı müdahaleler vasıtasıyla erişim sağlanmakta ve bu durum hak kayıplarına, mağduriyetlere neden olmaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak da ayrıca “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Kanun” da yer alan hükümler başta olmak üzere, sair kanunlarımızda da birçok düzenleme yer almaktadır

  • Konunun Türk Ceza Kanunu Bakımından Ele Alınması:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 243 ile 246. Maddeleri arasında Bilişim Alanında İşlenen Suçlar bölümünde:

  • Bilişim sitemine girme,
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
  • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanması

Başlıkları altında düzenlemelerde bulunulmuştur. Yukarıda da açıkça görüldüğü üzere sosyal medya hesapları da ilgili hükümler kapsamında yer alıp, söz konusu suç ve/veya suçların unsurlarının mevcut olay bakımından gerçekleşmesi halinde TCK hükümleri uygulanma imkânı bulacak ve bu suçları işleyen kişiler cezalandırılabilecektir. Bilişim sistemine girme  

Madde 243 – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.  

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.  

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme  

Madde 244 – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur

  • Kişinin Sosyal Medya Hesabına, Rızası Bulunmaksızın Girilmesi Suç Mudur?

“Bilişim Sistemine Girme” başlığı altında düzenlenmiş TCK madde 243’ün gerekçesinde “Bilişim sistemleri”; verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemler olarak tanımlanmış ve ifade edilmiştir. Bilişim sistemlerine girme ise; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili olarak belirtilmiştir.

TCK 243. Maddede yer alan “Bilişim Sistemine Girme” suçunun meydana gelebilmesi için, kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Başka herhangi bir olgunun ve/veya vakıanın gerçekleşmesi gerekmeksizin salt sisteme rıza olmaksızın girmek ile bu suç işlenmiş olacaktır. Zira madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; sisteme, hukuka aykırı olarak girilmesi yeterli olup, verilerin kullanılmamasın önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.

Söz konusu maddenin devamında yer alan fıkralarda ise, kişiye ait platformun ve gerçekleştirilen fiilin niteliğine göre ağırlaştırıcı ve hafifletici sebeplere yer verilmiştir.

  • Sonuç olarak;

Yukarıda yer alan madde kapsamında düzenlenmiş bulunan suç bakımından soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi için, mağdur tarafından ilgili yasal süre içerisinde şikâyette bulunulması gerekmektedir.

 

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14