Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

HAKSIZ ARAMA VE EL KOYMA NEDENİYLE DEVLETTEN TAZMİNAT İSTEMİ

629 görüntülenme
HAKSIZ ARAMA VE EL KOYMA NEDENİYLE DEVLETTEN TAZMİNAT İSTEMİ

Tazminat İsteyebilecek Kişiler
Hukukumuza göre bir suçun soruşturması veya kovuşturması sırasında hakkında verilen arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya bunların korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen kişiler, bu uygulamalar nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Tazminat İsteminin Şartları
Tazminat isteminde bulunulabilmesi için ceza mahkemesinin verdiği karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihinin üzerinden bir yıl geçmemiş olması gerekir. Tazminat isteminde bulunan kişinin veya vekilinin dilekçesinde, zarar görenin açık kimlik ve adresini, zarara uğranılan işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini belirtmesi ve bunların belgelerini eklemesi gerekir. Dilekçedeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgili tarafa tebliğ eder yada sözlü olarak bildirir. Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan dilekçe, mahkemece reddedilebilir.

Tazminat İstemin İncelenmesi
Mahkeme,  istemi inceledikten sonra tazminat istemi açısından yeterliliğini belirlediği dilekçeyi ve ekindeki belgelerin birer örneğini, Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ eder ve hazineden varsa tazminat istemine ilişkin beyan ve itirazlarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister. Mahkeme kararını duruşmalı olarak verir, tazminat isteminde bulunan veya vekili ile Hazine temsilcisi, çağrı kâğıdı tebliğine rağmen duruşmaya gelmezse, yokluklarında karar verilebilir. Mahkeme tazminat isteminin ispatı konusunda, sunulan belgelerinin değerlendirilmesinde tazminat hukukunun genel prensiplerine göre hareket ederek, zarar görene verilecek tazminat miktarının saptanmasında bilirkişi incelemesi dahil gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya yetkilidir.

Tazminat İsteyemeyecek
Kişiler Önceden tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler, genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülen kişiler, kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler tazminat isteyemezler.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14