Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Ruhsat Süresi Biten Taşıma Ruhsatlı Silah Bulundurma Ruhsatlı Hale Gelir

1 görüntülenme
Ruhsat Süresi Biten Taşıma Ruhsatlı Silah Bulundurma Ruhsatlı Hale Gelir

Ruhsat Süresi Biten Taşıma Ruhsatlı Silah Bulundurma Ruhsatlı Hale Gelir Yargıtay Emsal Kararı

Gerek 6136 Sayılı Yasa, gerekse yasanın ruhsat uygulamasına ilişkin yönetmelik hükümleri, silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarının ne kadar süre için geçerli olacağını, süresi biten ruhsatların yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını, yenileme işleminin yapılmaması halinde izlenecek yöntemi ve taşıma ruhsatı süresinin sonunda yenilenmemiş ruhsatların kendiliğinden bulundurma ruhsatına dönüşeceğini ayrıntılı ve açık olarak düzenleme altına almış bulunmaktadır. Buna göre, silah taşıma ruhsatının 5 yıllık süresinin bitmesinden 1 ay önce idare tarafından ilgiliye tebligat çıkartılması, ruhsat yenileme işlemleri için 6 aylık bir süre öngörülmüş olması ve süresi biten taşıma ruhsatının, yenisi verilene kadar bulundurma ruhsatı yerine geçeceğinin hükme bağlanması, yasa koyucunun bu süreçte silahın taşınmasını engellemek amacını güttüğünü açıklıkla ortaya koymaktadır.

Anılan normlar, süresi biten silah taşıma ruhsatının verdiği taşıma yetkisinin kesintiye uğradığını ve bulundurma ruhsatına dönüşerek sınırlandığını tartışılmaz netlikle ortaya koymaktadır. Taşıma ruhsat süresinin bitiminden önce yapılacak tebligat dışında başkaca herhangi bir tebligat yapılmasının anılan yasa ve yönetmelik hükümlerinde öngörülmediği, ruhsatın iptali ile silaha el konulmasından sonra devrinin sağlanması hususundaki 6 aylık sürenin el koymadan itibaren başlayacağı yönetmeliğin 3. maddesinde açıklıkla belirtilmiş olup, ruhsatın iptal edildiği konusunda ilgilisine tebligat yapma zorunluluğunun bulunmadığı açıktır. Uygulamada kolluk makamları tarafından ruhsatın iptal edildiği hususunda ilgilisine tebligat yapılması, yasa ve yönetmelikte öngörülmeyen bir fiili durum olup, bu tebligatın yapılmamış olması kişiye silah taşımayı sürdürebilme hak ve yetkisi vermeyecektir. Zira, yukarıda da açıklandığı üzere, taşıma ruhsatı yasa ve yönetmelik hükümleri gereği süresi sonunda başkaca hiçbir işleme ve ilgilisine duyuruda bulunulmasına gerek olmadan bulundurma ruhsatına dönüşeceği için, yasa koyucu tarafından öngörülmeyen bir hak ve yetkinin idari işlemle verilmesi ve ne zaman gerçekleşeceği belirsiz tebligata bağlanarak toplum düzeninin zafiyete uğratılmasına göz yumulması olanaksızdır. Nitekim yerleşmiş yargısal kararlarda da bu husus vurgulanmış, örneğin Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 02.05.1977 gün ve 171-194 sayılı; 28.05.1979 gün ve 177-253 sayılı; 18.11.2003 gün ve 269-276 sayılı kararlarında da taşıma ruhsatı süresinin sonunda ruhsatın bulundurma ruhsatına dönüşeceği ve olaysal değerlendirmelerin bu statü kapsamında yapılması gerekeceği kabul edilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanığın silah taşıma ruhsatının süresinin 15.12.2000 tarihinde sona erdiği, bu süre sona ermeden önce yasa ve yönetmelik gereği sanığa idarece 25.10.2000 tarihinde silah ruhsatını yeniletmesi, yeniletmediği takdirde ruhsatının iptal edileceği hususlarında tebligat yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu tebligata rağmen sanık 6 aylık süre içerisinde ruhsatını yeniletmek için herhangi bir işlem yapmamış, başvuruda da bulunmamıştır. Bundan sonraki süreçte, Sakarya Valiliğince 06.07.2001 tarihinde sanığın silah taşıma ruhsatı iptal edilmiş, ancak buna rağmen kolluk tarafından söz konusu silah zapt edilemediği gibi, sanığın silahını bir başkasına devretmesi için öngörülen 6 aylık süre de başlatılamamıştır. Ne var ki; sanık savunmasında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak silahını eşine devretmek için işlemlere başladığını beyan etmiştir. Bu beyanı itibariyle belli ki sanık, silah ruhsatının iptal edildiğini ve artık silah taşıma hak ve yetkisinin bulunmadığını, silahı başkasına devretme zorunluluğunun gerçekleştiğini bilmektedir. Silah taşıma ruhsatının yönetmeliğin 3. maddesi gereğince süre bitiminde kendiliğinden bulundurma ruhsatına dönüşmüş olmasına ve bu hususu sanığın da yasal olarak bildiği tartışılmaz nitelik arz etmesine rağmen, savunmasında da belirttiği üzere söz konusu tabancayı iki gün üzerinde taşıması ve taşırken yakalanması karşısında, bulundurma ruhsatına dönüşmüş tabancanın taşındığının kabulüyle 6136 Sayılı Yasanın 13/1 ‘inci maddesinde öngörülen ruhsatsız silah taşıma suçunun unsurları oluşmuş durumdadır (Yargıtay CGK – Karar : 2005/61).

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14