Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Tehdit Suçu ve Telefonla Tehdit

606 görüntülenme
Tehdit Suçu ve Telefonla Tehdit

TEHDİT SUÇU VE ÖZEL OLARAK TELEFONLA TEHDİT

Toplumun büyük bir kısmının karşılaştığı tehdit fiili, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Kanunen, bu suçu işleyen kişinin beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olabilmektedir.

Bu yazımızda, ana hatları ile tehdit suçunu ve özel olarak telefonla tehdit konusunu ele alacağız.

Tehdit Nedir?

Tehdit; bir kimseye, istenilen yapılmasının; aksi takdirde, gerçekleşmesi tehdit eden kişinin elinde olan haksız bir saldırıya uğrayacağının bildirilmesidir.

Tehdit Suçu Kimlere Karşı İşlenebilir?

Tehdit suçunun herkese karşı işlenmesi mümkündür; ancak bu suçun ruhsal veya fiziki yönden algılama yeteneği gelişmemiş kişilere karşı işlenmesi mümkün değildir.

Fakat bu kişilere karşı işlenen fiil, bu kişilerin yakınlarını korku ve telaşa düşürmeye elverişli ise yine tehdit suçunun oluştuğundan bahsetmemiz mümkündür.

Hangi Filler Tehdit Suçunu Oluşturur?

İstenilen yapılmazsa ileride haksız bir saldırıya uğrayacağının mağdura bildirilmesi, bu suçun fiil unsurunu oluşturmaktadır.

Tehdit suçu, kişinin hürriyetine karşı işlenen suçlardan olup Türk Ceza Kanunu m.106’da;

“Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur”

şeklinde ifade edilmiştir.

Burada hemen ifade edilmelidir ki; tehdidin konusunun haksız bir saldırı olması gerekmektedir. Yoksa hukuki bir hakkın kullanılacağının ifade edilmesi, tehdit olarak nitelendirilemez. Örneğin, borcunu ödemeyen kimseye dava açacağını söyleyen bir kimsenin tehdit suçunu işlediğinden bahsedilemez.

Ayrıca tehdit suçunun mutlaka belirli bir muhataba yöneltilmesi gerekmektedir. Yani muhatabı belli olmayan fiiller, tehdit suçunu oluşturmaz.

Kişinin Yakınlarına Yönelik Fiiller Tehdit Suçunu Oluşturur mu?

Bir kimsenin, kendisinin veya bir yakınının yaşamına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle korkutulması, bu suçun temel halini oluşturmaktadır.

Dolayısıyla; tehdit suçunun oluşabilmesi için kişinin yakınlarına yönelik bir haksız saldırıdan bahsedilmesi yeterli olup mutlaka kişinin kendisine yönelik bir saldırıdan bahsedilmesi şartı aranmamaktadır.

Tehdit Suçunun Kişinin Gıyabında İşlenmesi Mümkün Müdür?

Tehdit suçunun gıyapta, yani kişinin yokluğunda işlenmesi de mümkündür.

Ancak suçun işlenmiş olduğunun kabul edilebilmesi için tehdit edilenin (mağdurun) tehditten haberdar olmasıgerekmektedir. Başka bir deyişle, mağdurun tehditten haberdar olması şartıyla, tehdit suçunun gıyapta işlenmesi pekala mümkündür.

Tehdit Suçunun Oluşması İçin Suça Konu Fiilin Gerçekleşmesi Gerekir Mi?

Tehdit suçunun oluşması bakımından, tehdit konusu kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmemesi önem taşımamaktadır. Ancak suça konu eylemin mağdur üzerinde korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli ve uygun olması gerekmektedir.

Yani tehdide konu haksız saldırının ciddi olması gerekmektedir. Bu tehdit sonucu muhatabın etkilenmemiş veya korkmamış olması ise suçun oluşumu bakımından önemli değildir.

Tehdit Suçunun Taksirle İşlenmesi Mümkün Müdür?

Tehdit suçu, yalnızca kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Tehdit suçunun varlığı için; kişinin bilerek ve isteyerek ya da suçun oluşacağını en azından öngörüp kabul ederek suç teşkil eden fili işlemiş olması gerekmektedir.

Bir Kimsenin Mal Varlığı İle Tehdit Edilmesi Mümkün Müdür?

Kanun koyucu; bir kimsenin malvarlığı bakımından büyük bir kötülüğe uğratılacağından bahsedilmesi halinde de tehdit suçunun oluşacağını ifade etmiştir. Ancak tehdidin konusunun malvarlığı veya sair bir kötülük olması hali kanunda, cezayı azaltıcı bir neden olarak kabul etmiştir.

Tehdit Suçunun Ağırlaştırılmış Halleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinin 2. fıkrasında; tehdit suçu bakımından kişiye verilecek cezayı artıran haller düzenlenmiş olup bu haller aşağıdaki gibidir:

  • Suçun silahla işlenmesi,
  • Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi,
  • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,
  • Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

  • Tehdit suçunun temel hali için Türk Ceza Kanunu’nda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Yani bir başkasını, kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Kişinin malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte (sair tehditte) ise altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
  • Bu suç bakımından daha ağır ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerin bulunması halinde ise; kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçu, Şikayete Tabi Bir Suç Mudur?

Tehdit suçu, şikayete tabi bir suç değildir.

Bu suçun soruşturma ve kovuşturması, re’sen (kendiliğinden) yapılır.

Ancak tehdit suçu malvarlığı bakımından büyük bir zarara veya sair bir kötülüğe uğratılacağından bahisle işlenmişse, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, kişinin şikayetine bağlıdır. Savcılığın resen hareket geçmesi söz konusu değildir. Şikayet süresi ise 6 (altı) aydır.

Kavga Sırasında Söylenen Sözler Tehdit Suçunu Oluşturur Mu?

Yargıtay, daha önceki dönemlerde verdiği kararlarda; “kavga sırasında hiddet saikasıyla söylenen sözlerde tehdit kastı bulunmadığını” kabul etmişti. Ancak Yargıtay şu an kullanılmakta olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte bu içtihadını değiştirmiştir. Hali hazırda geçerli olan yeni içtihatlara göre, eğer diğer şartları da varsa, kavga sırasında söylenen sözlerin tehdit suçunu oluşturabileceği, sadece varsa haksız tahrik nedeniyle cezada indirim yapılabileceği kabul edilmektedir.

Telefonla Tehdit Suçu

Tehdit suçunun telefonla işlenmesi de mümkün olup, bu suçun yüz yüze iken işlenmesi ile telefonda işlenmesi arasında hukuken bir fark bulunmamaktadır.

Yani bir kimsenin telefon konuşması esnasında ya da mesajlaşma esnasında tehdit içeren ifadeler kullanmış olması halinde, yine tehdit suçunun oluştuğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla tehdit suçunun telefonla işlenmesi halinde de; Türk Ceza Kanunu’nun tehdit suçuna ilişkin hükümlerinin aynen uygulanması mümkündür.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14