Size bir telefon kadar yakınız
0 850 532 19 14
Dil Seçin
Dil Seçin

Eşin ”e-Devlet” hesabına izinsiz girmek manevi tazminat nedenidir

897 görüntülenme
Eşin ”e-Devlet” hesabına izinsiz girmek manevi tazminat nedenidir
Yargıtay, izinsiz bir şekilde e-devlet şifresinin kullanılmasını “kişilik haklarına saldırı” olarak kabul etti.
‘‘ Eşine ait e-Devlet hesabına izinsiz giriş yapmak kişilik haklarının ihlali niteliğinde olup manevi tazminat gerektirir.’’

Boşanma davasının devam ettiği dönemde davalının, eşinin kimlik fotokopisi ile “e-Devlet” şifresi almak istediğine dair taahhütnameyi imzaladığını ve eşine ait “e-Devlet” şifresini aldığını, bu şekilde eşinin kişisel verilerine eşinin bilgisi dışında hukuka aykırı ulaştığı sabittir. Bu haksız eylem nedeniyle manevi zarar oluşmuştur.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/2970 E 2017/8273 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 04/12/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 21/04/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava; kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; tarafların eski karı koca olduklarını, boşanma davasının devam ettiği dönemde davalının, davacının kimlik fotokopisi ile “e-devlet” şifresi almak istediğine dair taahhütnameyi imzaladığını ve davacıya ait “e devlet” şifresini aldığını, bu şekilde davalı tarafından davacının kişisel verilerine bilgisi dışında ulaşıldığını, davalının eylemi nedeniyle ceza mahkemesinde yargılandığını ve yargılaması sırasında fiilini ikrar ettiğini belirterek oluşan manevi zararının tazminini talep etmiştir.

Davalı; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davalının, davacının kişisel verilerine hukuka aykırı olarak ulaştığı sabit ise de, bu eylemle davacının manevi açıdan ne gibi bir zarara uğradığının ispatlanamadığı ve Türk Borçlar Kanunu 58. maddesindeki şartların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davalı, ceza yargılaması sırasında davacıya ait “e-devlet” şifresini aldığını ve kızları ile birlikte davacının kişisel verilerine eriştiklerini beyan etmiştir. Bu husus mahkemece de kabul edildiğine göre davacının manevi zararı oluşmuştur. Davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BU KONU HAKKINDA UZMANIMIZDAN HEMEN BİLGİ VE DESTEK ALMAK İSTERSENİZ

LÜTFEN FOR YOU BİLİŞİM İLETİŞİM HATTIMIZI ARAYINIZ!..

0 850 532 19 14